Homilía do X Aniversario da Ordenación Episcopal

Queridos irmáns,

estamos reunidos aquí, nesta gran acción de grazas a Deus que é a Santa Misa, nun día en que se cumpren dez anos da miña ordenación episcopal nesta Catedral e da miña toma de posesión desta sede lucense, conforme ao mandato dado polo entón Papa Bieito XVI. Dábase así un paso no camiño da Igrexa en Lugo e, por suposto, no meu persoal.

Para nós, os aniversarios non son datas que nos lembren o simple transcurso do tempo; senón que fan referencia á nosa existencia, fálannos dela como dun don grande e singular que manifesta o amor do Señor por cada un. Son días en que a mirada se volve a aqueles momentos decisivos en que a nosa liberdade foi solicitada polo misterio da vida, pola graza de Deus que nos veu ao encontro. Os nosos aniversarios celebran sempre un acontecemento, que os seres queridos comparten connosco; e son ocasión de dar grazas e de facer memoria, alentados pola certeza de que aos que aman a Deus, todo lles serve para o ben (Rm 8, 28).

Ser bispo, mediante a imposición de mans na comuñón xerárquica da Igrexa (LG 21), como tamén ser sacerdote e, en realidade, como calquera vocación cristiá, é ante todo responder a unha chamada de quen te ama e sostivo a túa existencia, e a quen tamén amas, aínda que sexa nos modos limitados e defectuosos propios da nosa persoa.

Responder positivamente, dicir que si á misión encomendada é un xesto de amor —no que se reafirman as certezas máis verdadeiras do propio corazón—, de agradecemento —porque o Señor segue atento ao teu camiño e incomprensiblemente confía en ti— e de docilidade —que é a alma da obediencia eclesial.

O agradecemento do amor é como o cimento e a docilidade a guía para o cumprimento da misión: para deixarse conducir e responder á tarefa segundo o Espírito de Deus. Esta docilidade ao Espírito —en que alenta a paz do corazón, a concordia entre a propia liberdade e a vontade de Deus— é necesaria para poder seguir ao Señor na súa Igrexa e para facer as cousas como El desexa, para diminuír os propios erros e as autorreferencias, para apreciar e amar ás persoas e á Igrexa como El nos amou.

Que decisiva resulta neste camiño a memoria da presenza do Señor Xesús na propia vida, da súa mirada sobre nós, do noso ser enviados por El! Non me parece que, sen iso, puidese sobrevivir a docilidade que necesitamos para ser os seus discípulos, para que o Espírito poida guiar o noso quefacer.

Pero gardar viva a memoria da presenza e da obra do Señor nas nosas vidas non pode facerse esquecendo a propia historia, o camiño da propia vocación, as persoas que foron instrumento de Deus para nós e os modos en que as cousas sucederon.

Sen a nosa pertenza a esta historia, que é pertenza á Igrexa na forma concreta pola que o Señor nós conduciu, non permanece viva a memoria da nosa fe, ofúscase o distintivo e máis propio da nosa identidade, novidade e creatividade desaparecen.

Cando miramos o noso percorrido persoal, convén lembrar en primeiro lugar o que significou para nós a oración, sostida pola presenza constante do Señor na Palabra e os sacramentos, polo testemuño e a compañía dos nosos mestres; e renovada cada día ante as esixencias da vida propia da Igrexa diocesana, nos encontros coas moitas necesidades dos homes.

A oración pode pasar desapercibida —porque sucede no silencio, no íntimo, na habitación onde ninguén ve—; pero, aínda que sexa breve ou fráxil, é como a lámpada acesa, que ilumina na noite e fai posible a vixilancia ou o camiñar. Que non significaría volver a ela máis de corazón? Rezamos pouco, moitos de nós. Aínda cando aquí, en Lugo, gozamos do privilexio de ser a Diocese do Sacramento, que nos esperta todos os días á conciencia da presenza real do Señor, á adoración, a súplica, a acción de grazas, o silencio ante Cristo Xesús, que está todos os días connosco, como compañía fiel na Exposición perpetua do Santísimo neste Altar Maior lucense.

Dez anos aos pés deste Misterio da fe, como se profesa con firmeza nesta Diocese e nesta Catedral, son unha graza particular, que moldea a propia identidade cristiá e sacerdotal. Aquí aprendemos a dicir, como os antigos mártires: sine Dominico, non possumus. É dicir, sen o día do Señor, se os días non son do Señor, do que nos entregou corpo e sangue na Última Cea e resucitou para nosa salvación, non podemos cumprir a propia misión, o propio destino.

A memoria desta comuñón, desta pertenza, ten a forma da propia historia concreta, que, sendo bispo, percíbese máis facilmente como a historia dun pobo, dun pobo inmenso e moi grande, que vén do Señor Xesús, que implantaron os apóstolos polo mundo, e que é o Pobo de Deus, plenamente presente no particular de cada terra e lugar.

Non se pode falar do designio salvífico de Deus, do seu amor e o seu misericordia para connosco, sen o Pobo de Deus; pero tampouco deste, sen referirse a unha historia precisa, sen unha Diocese, unhas xentes e unha terra, que fixeron real para cada un a obra de Deus cos homes.

A Diocese de Lugo, coa súa cultura, as súas formas populares, a súa piedade propia, os seus homes e mulleres crentes de xeración en xeración, as súas familias e parroquias, os seus sacerdotes e os seus consagrados, as súas dores e alegrías, é para nós como un gran signo e un instrumento providencial, para que aprendamos a vivir máis consciente, máis humanamente, a nosa historia de salvación co Señor. Non hai fe cristiá real sen permanecer na Igrexa de Cristo, a cal subsiste e desprégase sempre nun lugar, incultúrase sempre nunha porción do Pobo de Deus.

Iso implica mirar ás persoas e as súas tradicións, as vellas igrexas, a Catedral ou o Seminario, as parroquias antiquísimas ou máis modernas, é dicir, á nosa Igrexa —universal no particular— como un gran don, que nos precede, por quen nos chegue a vida nova da fe, como dunha nai a un fillo.

Así, nun modo tan humano, recoñecemos e cremos no amor do Señor, renovando a nosa percepción das cousas e a forma mesma da vida. Pois ben, dez anos na Diocese permiten comprender que isto é verdade igualmente para o noso pobo e a nosa terra, cuxa identidade e cuxa cultura foron determinadas pola fe no Evanxeo e a confianza na compañía boa, parroquial, eclesial, onde se nos deu vivir, representada pola Virxe María, polos nosos santos patróns, palpable nas comunidades en que se celebraron sempre bautismos, matrimonios, festas e funerais, todo o transcurso dunha vida que sabiamos nas mans misericordiosas de Deus, mentres esperabamos chegar a un destino de Gloria.

Que importante sería que non esquecésemos en Galicia esta nosa tradición, esta historia boa; que seguísemos sabendo que somos fillos de Deus e membros da Igrexa, non orfos neste mundo; que conservásemos as certezas da fe, que enraíza na alma a saudade do fogar verdadeiro, e nós ensina a vivir xa nesta terra segundo a lei de amor do Señor, na misericordia e a solidariedade.

O Señor Xesús amou á Igrexa. El entregouse a si mesmo por ela, para consagrala … e presentarlla gloriosa, sen mancha nin engurra nin nada semellante, senón santa e inmaculada (Ef 5, 25-27), como unha Esposa.

Os bispos —e ao seu modo os sacerdotes—, chamados polo Señor para compartir o seu corazón, a súa vida e misión, están convidados tamén a mirar á Igrexa como a unha esposa. Experimentan así a lei primeira, propia de todo cristián: realizar a existencia como unha gran historia de amor, de entrega.

En efecto, abrazar con máis conciencia a Igrexa encomendada, ser enviado a coidala en primeira persoa, co compromiso da vida, e a considerala cousa propia, non desentendéndose dela nas súas necesidades, sufrimentos e alegrías, coma se fose responsabilidade doutro ocuparse do seu ben, non é, dalgún modo, comparable á relación cunha esposa?

Aínda que, como todos sabemos, sempre hai moitas imperfeccións, limitacións e tamén pecados nas nosas vidas, pequenas e grandes infidelidades no amor humano. Como non percibilo tamén e, mesmo, especialmente no ministerio episcopal? Por iso, é parte da alegría deste día poder pedir con confianza perdón ao  Señor, e á súa Igrexa, en primeiro lugar nesta Diocese de Lugo.

Ao final, este ministerio só é feito posible polo amor e a fidelidade —a misericordia— do Señor Xesús, que chama aínda cando nos coñece, e que perdoa e restaura o noso corazón constantemente.

A súa bondade e a súa proximidade exprésanse ademais nos amigos, en tantas palabras boas, en tantas axudas xenerosas e oportunas, en tantas oracións que acompañan o noso camiño e fano posible.

Hai unha débeda de agradecemento grande no corazón da vida da Igrexa e na nosa, como cristiáns e como bispo: unha débeda de gratitude —que nunca mingua e que é un tesouro—para co Señor e, pola súa providencia boa, para con moitas persoas, desde os colaboradores máis próximos, aos máis silenciosos, a aqueles que nun momento determinado dixéronche a palabra xusta.

Quixera lembrar especialmente a beleza das comunidades parroquiais unidas na celebración —sexan grandes ou pequenas—, nas que puiden albiscar o esplendor da Igrexa viva na nosa terra. E logo facer aquí mención explícita das comunidades e persoas de vida consagrada —en primeiro lugar, as contemplativas—, cuxa oración e entrega sosteñen constantemente a vida e a misión da Igrexa, e do seu Bispo en concreto. E igualmente quixera dar as grazas de modo particular aos enfermos; non sabemos ata que punto o seu sacrificio e a súa fe fan posibles os nosos.

Probablemente non seriamos gran cousa sen este tesouro de intercesión dos irmáns, non seriamos nada os uns sen os outros. Nunca valoraremos en exceso esta unidade profunda, que é froito da paixón do Señor, e que é como unha lei ou unha luz que pode iluminar toda situación, orientar en todo dilema, axudarnos a superar calquera dificultade.

Esta é a experiencia primeira da vida da Igrexa, a súa realidade máis profunda, a meta que habemos de alcanzar e, entre tanto, a nosa paz e o noso descanso no camiño. Non daremos froito que perdure, nada construiremos sólido alleos á unidade, sen esta caridade.

Sabemos ben que o esforzo de gardar o mandamento de Cristo de amarnos uns a outros como El nós amou, vivíndoo tamén unidos nas parroquias e a Diocese —Caritas, por exemplo—, é un testemuño decisivo da verdade da nosa fe, do noso ser cristiáns: nisto coñecerán todos que sodes discípulos meus (Xn 13, 15).

A Santísima Virxe María, Nai de Deus e nosa, non só simboliza esta intercesión e este amparo mutuo; senón que o realiza de maneira eminente en calquera circunstancia ou necesidade —especialmente nas máis dolorosas—, e ensí- nanos a todos a facelo seguindo o seu exemplo. Pidámoslle hoxe, unha vez máis, á nosa Nai, a Santa María, que volva a nós eses os seus ollos grandes e misericordiosos, que siga gardando baixo a súa protección a todos os que formamos esta Igrexa en Lugo. Que Ela nos libre de todo perigo e nós consiga poder alegrarnos de ser parte cada un, persoalmente, da gran historia de amor e de salvación que Deus realiza cos homes tamén na nosa terra, no noso pobo e nos anos da nosa vida.

+ Alfonso, Bispo de Lugo

 

———

Queridos hermanos,

estamos reunidos aquí, en esta gran acción de gracias a Dios que es la Santa Misa, en un día en que se cumplen diez años de mi ordenación episcopal en esta Catedral y de mi toma de posesión de esta sede lucense, conforme al mandato dado por el entonces Papa Benedicto XVI. Se daba así un paso en el camino de la Iglesia en Lugo y, por supuesto, en el mío personal.

Para nosotros, los aniversarios no son fechas que nos recuerden el simple transcurso del tiempo; sino que hacen referencia a nuestra existencia, nos hablan de ella como de un don grande y singular que manifiesta el amor del Señor por cada uno. Son días en que la mirada se vuelve a aquellos momentos decisivos en que nuestra libertad fue solicitada por el misterio de la vida, por la gracia de Dios que nos vino al encuentro. Nuestros aniversarios celebran siempre un acontecimiento, que los seres queridos comparten con nosotros; y son ocasión de dar gracias y de hacer memoria, alentados por la certeza de que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien (Rm 8, 28).

Ser obispo, mediante la imposición de manos en la comunión jerárquica de la Iglesia (LG 21), como también ser sacerdote y, en realidad, como cualquier vocación cristiana, es ante todo responder a una llamada de quien te ama y ha sostenido tu existencia, y a quien también amas, aunque sea en los modos limitados y defectuosos propios de nuestra persona.

Responder positivamente, decir que sí a la misión encomendada es un gesto de amor —

en el que se reafirman las certezas más verdaderas del propio corazón—, de agradecimiento —porque el Señor sigue atento a tu camino e incomprensiblemente confía en ti— y de docilidad –que es el alma de la obediencia eclesial.

El agradecimiento del amor es como el cimiento y la docilidad la guía para el cumplimiento de la misión: para dejarse conducir y responder a la tarea según el Espíritu de Dios. Esta docilidad al Espíritu —en que alienta la paz del corazón, la concordia entre la propia libertad y la voluntad de Dios— es necesaria para poder seguir al Señor en su Iglesia y para hacer las cosas como Él desea, para disminuir los propios errores y las autorreferencias, para apreciar y amar a las personas y a la Iglesia como Él nos ha amado.

¡Qué decisiva resulta en este camino la memoria de la presencia del Señor Jesús en la propia vida, de su mirada sobre nosotros, de nuestro ser enviados por Él! No me parece que, sin ello, pudiese sobrevivir la docilidad que necesitamos para ser sus discípulos, para que el Espíritu pueda guiar nuestro quehacer.

Pero guardar viva la memoria de la presencia y de la obra del Señor en nuestras vidas no puede hacerse olvidando la propia historia, el camino de la propia vocación, las personas que han sido instrumento de Dios para nosotros y los modos en que las cosas sucedieron.

Sin nuestra pertenencia a esta historia, que es pertenencia a la Iglesia en la forma concreta por la que el Señor nos ha conducido, no permanece viva la memoria de nuestra fe, se ofusca lo distintivo y más propio de nuestra identidad, novedad y creatividad desaparecen.

Cuando miramos nuestro recorrido personal, conviene recordar en primer lugar lo que ha significado para nosotros la oración, sostenida por la presencia constante del Señor en la Palabra y los sacramentos, por el testimonio y la compañía de nuestros maestros; y renovada cada día ante las exigencias de la vida propia de la Iglesia diocesana, en los encuentros con las muchas necesidades de los hombres.

La oración puede pasar desapercibida —porque sucede en el silencio, en lo íntimo, en la habitación donde nadie ve—; pero, aunque sea breve o frágil, es como la lámpara encendida, que ilumina en la noche y hace posible la vigilancia o el caminar. ¿Qué no significaría volver a ella más de corazón? Rezamos poco, muchos de nosotros. Aún cuando aquí, en Lugo, gozamos del privilegio de ser la Diócesis del Sacramento, que nos despierta todos los días a la conciencia de la presencia real del Señor, a la adoración, la súplica, la acción de gracias, el silencio ante Cristo Jesús, que está todos los días con nosotros, como compañía fiel en la Exposición perpetua del Santísimo en este Altar Mayor lucense.

Diez años a los pies de este Misterio de la fe, como se profesa con firmeza en esta Dió- cesis y en esta Catedral, son una gracia particular, que moldea la propia identidad cristiana y sacerdotal. Aquí aprendemos a decir, como los antiguos mártires: sine Dominico, non possumus. Es decir, sin el día del Señor, si los días no son del Señor, del que nos entregó cuerpo y sangre en la Última Cena y resucitó para nuestra salvación, no podemos cumplir la propia misión, el propio destino.

La memoria de esta comunión, de esta pertenencia, tiene la forma de la propia historia concreta, que, siendo obispo, se percibe más fácilmente como la historia de un pueblo, de un pueblo inmenso y muy grande, que viene del Señor Jesús, que implantaron los apóstoles por el mundo, y que es el Pueblo de Dios, plenamente presente en lo particular de cada tierra y lugar.

No se puede hablar del designio salvífico de Dios, de su amor y su misericordia para con nosotros, sin el Pueblo de Dios; pero tampoco de éste, sin referirse a una historia precisa, sin una Diócesis, unas gentes y una tierra, que han hecho real para cada uno la obra de Dios con los hombres.

La Diócesis de Lugo, con su cultura, sus formas populares, su piedad propia, sus hombres y mujeres creyentes de generación en generación, sus familias y parroquias, sus sacerdotes y sus consagrados, sus dolores y alegrías, es para nosotros como un gran signo y un instrumento providencial, para que aprendamos a vivir más consciente, más humanamente, nuestra historia de salvación con el Señor. No hay fe cristiana real sin permanecer en la Iglesia de Cristo, la cual subsiste y se despliega siempre en un lugar, se incultura siempre en una porción del Pueblo de Dios.

Ello implica mirar a las personas y sus tradiciones, las viejas iglesias, la Catedral o el Seminario, las parroquias antiquísimas o más modernas, es decir, a nuestra Iglesia —universal en lo particular— como un gran don, que nos precede, por quien nos ha llegado la vida nueva de la fe, como de una madre a un hijo.

Así, en un modo tan humano, hemos reconocido y creído en el amor del Señor, renovando nuestra percepción de las cosas y la forma misma de la vida. Pues bien, diez años en la Diócesis permiten comprender que esto es verdad igualmente para nuestro pueblo y nuestra tierra, cuya identidad y cuya cultura han sido determinadas por la fe en el Evangelio y la confianza en la compañía buena, parroquial, eclesial, donde se nos ha dado vivir, representada por la Virgen María, por nuestros  santos patronos, palpable en las comunidades en que se celebraron siempre bautismos, matrimonios, fiestas y funerales, todo el transcurso de una vida que sabíamos en las manos misericordiosas de Dios, mientras esperábamos llegar a un destino de gloria.

Qué importante sería que no olvidáramos en Galicia esta nuestra tradición, esta historia buena; que siguiésemos sabiendo que somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia, no huérfanos en este mundo; que conservásemos las certezas de la fe, que enraíza en el alma la nostalgia del hogar verdadero, y nos enseña a vivir ya en esta tierra según la ley de amor del Señor, en la misericordia y la solidaridad.

El Señor Jesús amó a la Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla … y presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada (Ef 5, 25-27), como una Esposa.

Los obispos —y a su modo los sacerdotes—, llamados por el Señor a compartir su corazón, su vida y misión, están invitados también a mirar a la Iglesia como a una esposa. Experimentan así la ley primera, propia de todo cristiano: realizar la existencia como una gran historia de amor, de entrega.

En efecto, abrazar con más conciencia la Iglesia encomendada, ser enviado a cuidarla en primera persona, con el compromiso de la vida, y a considerarla cosa propia, no desentendiéndose de ella en sus necesidades, sufrimientos y alegrías, como si fuera responsabilidad de otro ocuparse de su bien, ¿no es, de algún modo, comparable a la relación con una esposa?

Aunque, como todos sabemos, siempre hay muchas imperfecciones, limitaciones y también pecados en nuestras vidas, pequeñas y grandes infidelidades en el amor humano. ¿Cómo no percibirlo también e, incluso, especialmente en el ministerio episcopal? Por ello, es parte de la alegría de este día poder pedir con confianza perdón al Señor, y a su Iglesia, en primer lugar en esta Diócesis de Lugo.

Al final, este ministerio sólo es hecho posible por el amor y la fidelidad —la misericordia— del Señor Jesús, que llama aún cuando nos conoce, y que perdona y restaura nuestro corazón constantemente.

Su bondad y su cercanía se expresan además en los amigos, en tantas palabras buenas, en tantas ayudas generosas y oportunas, en tantas oraciones que acompañan nuestro camino y lo hacen posible.

Hay una deuda de agradecimiento grande en el corazón de la vida de la Iglesia y en la nuestra, como cristianos y como obispo: una deuda de gratitud —que nunca mengua y que es un tesoro— para con el Señor y, por su providencia buena, para con muchas personas, desde los colaboradores más cercanos, a los más silenciosos, a aquellos que en un momento determinado te han dicho la palabra justa.

Quisiera recordar especialmente la belleza de las comunidades parroquiales unidas en la celebración —sean grandes o pequeñas—, en las que pude vislumbrar el esplendor de la Iglesia viva en nuestra tierra. Y luego hacer aquí mención explícita de las comunidades y personas de vida consagrada —en primer lugar, las contemplativas—, cuya oración y entrega sostienen constantemente la vida y la misión de la Iglesia, y de su Obispo en concreto. E igualmente quisiera dar las gracias de modo particular a los enfermos; no sabemos hasta qué punto su sacrificio y su fe hacen posibles los nuestros.

Probablemente no seríamos gran cosa sin este tesoro de intercesión de los hermanos, no seríamos nada los unos sin los otros. Nunca valoraremos en exceso esta unidad profunda, que es fruto de la pasión del Señor, y que es como una ley o una luz que puede iluminar toda situación, orientar en todo dilema, ayudarnos a superar cualquier dificultad.

Esta es la experiencia primera de la vida de la Iglesia, su realidad más profunda, la meta que hemos de alcanzar y, entre tanto, nuestra paz y nuestro descanso en el camino. No daremos fruto que perdure, nada construiremos sólido ajenos a la unidad, sin esta caridad.

Sabemos bien que el esfuerzo de guardar el mandamiento de Cristo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, viviéndolo también unidos en las parroquias y la Diócesis —Caritas, por ejemplo—, es un testimonio decisivo de la verdad de nuestra fe, de nuestro ser cristianos: en esto conocerán todos que sois discípulos míos (Jn 13, 15).

La Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra, no sólo simboliza esta intercesión y este amparo mutuo; sino que lo realiza de manera eminente en cualquier circunstancia o necesidad —especialmente en las más dolorosas—, y nos enseña a todos a hacerlo siguiendo su ejemplo.

Pidámosle hoy, una vez más, a nuestra Madre, a Santa María, que vuelva a nosotros esos sus ojos grandes y misericordiosos, que siga guardando bajo su protección a todos los que formamos esta Iglesia en Lugo. Que Ella nos libre de todo peligro y nos consiga poder alegrarnos de ser parte cada uno, personalmente, de la gran historia de amor y de salvación que Dios realiza con los hombres también en nuestra tierra, en nuestro pueblo y en los años de nuestra vida.

+ Alfonso, Obispo de Lugo